Xử lý đối với hóa đơn đã lập (trường hợp có sai sót khi viết hóa đơn)

Điều 20, 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

Xử lý khi viết hóa đơn có sai sót

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trường hợp này (chưa xé hóa đơn khỏi cuốn, hoặc xé nhưng chưa giao) phải xuất hóa đơn mới trong ngày và gạch chéo các liên đã viết sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trường hợp này phải Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn mới thay thế

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Có 02 trường hợp xảy ra: SAI SÓT ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỐ TIỀN VÀ SAI SÓT TÊN, ĐỊA CHỈ NGƯỜI MUA

– Trường hợp viết sai số lượng, đơn giá, thành tiền, sai sosothuees: Lập biên bản ghi rõ sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh.

– Trường hợp sai tên, địa chỉ người mua, sai MST: Lập biên bản ghi rõ sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh.

– Trường hợp sai tên, địa chỉ người mua, ĐÚNG MST: thì lập biên bản điều chỉnh, KHÔNG lập hóa đơn điều chỉnh. Theo mc b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015.

Ths. Huỳnh Minh Đại/0919.338.440

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử