NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

A. LUẬN VĂN THẠC SĨ
I. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN
1.1. Huỳnh Minh Đại (2011), Nghiên cứu quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện, Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng. Liên hệ: 0919.338.440 – 0905.583.661.

B. LUẬN VĂN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC
I. LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – THUẾ

1.1. Nhóm đề tài Kế toán vốn bằng tiền:
1.2. Nhóm đề tài Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ
1.3. Nhóm đề tài Kế toán hàng hóa (thành phẩm), tiêu thụ hàng hóa (thành phẩm) và xác định kết quả kinh doanh
1.4. Nhóm đề tài Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và giải quyết chế độ cho người lao động trong doanh nghiệp
1.5. Nhóm đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
II. LĨNH VỰC QUẢN TRỊ KINH DOANH

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

IV. LĨNH VỰC THỐNG KÊ TIN HỌC

V. LĨNH VỰC KINH TẾ CHÍNH TRỊ

VI. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử