Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được trích lập có bao gồm phần thu nhập nhận được từ nước ngoài không?

Tài liệu tham khảo:

  • Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
  • Thông tư 105/2012/TT-BTC ngày 25/6/2012 về sửa đổi, bổ sung thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011.
  • Luật số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Điều 3. Nguồn hình thành Quỹ
Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thành lập Quỹ để thực hiện cho các mục đích quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này. Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:
1. Một phần từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế (doanh nghiệp tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế trong kỳ).
Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành sau khi đã kết chuyển hết các khoản lỗ theo quy định.

Xem Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011

Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế
1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.
2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.
3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

Xem Luật số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Các bạn lưu ý câu: ….”kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam”

Kết luận: Căn cứ vào các quy định trên, có thể kết luận rằng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ được trích tối đa 10% * TNTT TNDN. Trong đó, TNTT TNDN có tính đến phần thu nhập nhận được phát sinh ở ngoài Việt Nam.

Ths. Huỳnh Minh Đại, CCHN Đại lý thuế Tổng cục thuế – Bộ Tài chính, Phone: 0905583661 (Zalo), SaoThangNam Co.,Ltd

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử