QUY ĐỊNH GÓP VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG, VAY, CHO VAY… TRONG DOANH NGHIỆP

Bài viết nêu rõ về quy định về việc thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng.

Văn bản pháp luật hiện hành

  • Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về việc Thanh toán bằng tiền mặt (Điều 6)
  • Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn giao dịch tài chính theo NĐ 222/2013/NĐ-CP về việc thanh toán tiền mặt. Thông tư này có hiệu lực từ 07/03/2015.

Doanh nghiệp thực hiện đúng các vấn đề sau:

Theo quy định tại thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 về hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6, Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt, thì:

Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác phải thực hiện như sau:

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do NH Nhà nước phát hành) để thanh toán cho hoạt động nêu trên.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, doanh nghiệp phải sử dụng các hình thức sau:
– Thanh toán bằng Séc
– Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền
– Các hình thức không sử dụng tiền mặt khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào Dn khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp khong phải là tổ chức tín dụng vẫn áp dụng theo mục 2 bài viết này (có nghĩa à thanh toán không dùng tiền mặt – chuyển khoản).

Những rủi ro khi đơn vị không thực hiện quy định này:
1. Phần lãi vay phục vụ cho hoạt động kinh doanh sẽ không được tính vào chi phí tính thuế TNDN.
2. Phạt vi phạm hành chính về tuân thủ quy định về chế độ kế toán

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Hóa đơn điện tử